Sosoi bestaat 20 jaar

2003 Oprichten van SOSOI

Eind 2003 is de stichting opgericht om een schoolfonds voor de lokale stichting Wahana (YWKW) op Sumba mogelijk te maken. Het schoolfonds was bedoeld voor scholieren (13-15 jaar oud) uit arme gezinnen in de omgeving van Anakalang.

2004 Schoolfonds voortgezet onderwijs

YWKW richtte een school (SMP) op in 2001. Zij voerden het secretariaat van de school tot aan de overname door een andere partij in 2004. Het schoolfonds werd daarna niet voortgezet. Al gauw werd voor een alternatief gevonden: zeer jonge kinderen voorbereiden op de basisschool.

2005 Jonge kinderen voorbereiden op de basisschool

Yayasan Wahana heeft in Praimadeta een project ‘Pendidikan Anak Usia Dini’ uitgevoerd waarbij kinderen van 3-6 jaar oud spelenderwijs leren onder begeleiding van deskundigen. Kinderen uit arme gezinnen vinden hierdoor een betere aansluiting met het basisonderwijs en ouders zijn zich meer bewust van het belang van onderwijs. Daarnaast kregen de kinderen gezonde snacks, als aanvulling op het eenzijdige menu thuis.

Na het ondersteunen van educatie gerichte programma’s van YWKW kwamen verzoeken binnen van een aantal organisaties met verschillende projecten die we konden (mede)financieren.

2005 Een verharde vloer voor een belangrijke ontmoetingsplek

Yayasan Sejatera Sumba (YSS) heeft een bijdrage ontvangen voor het storten van een betonnen vloer in hun vergaderruimte in Kambata Ngadu Langgi, midden Sumba. Deze ruimte is belangrijk voor de bijeenkomsten van boerengroepen, die geadviseerd worden door YSS bij het verbouwen van diverse gewassen en het houden van vee.

2006 Publieke dienstverlening kan eerlijker op Sumba

Stimulant is een particuliere onderzoeksorganisatie die de dienstverlening van de overheidsinstellingen voor de elektriciteits- en leidingwatervoorziening en gezondheidszorg nader heeft bekeken. Door middel van enquêtes en debatten met burgers en ambtenaren werden problemen inzichtelijker en werd de burger zich meer bewust van zijn recht als afnemer van de diensten.

2007 YSS geeft iets goeds door aan een toekomstige generatie

YSS startte een landbouwproject waarin de principes van duurzaam bodembeheer en watermanagement de basis vormen. Met een cursus organische bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, kan de boer kosten besparen en wordt het milieu niet belast met kunstmatige stoffen.

Ook werd een programma voor jonge kinderen van de speelgroep “Monung Pahamu” uitgevoerd ter voorbereiding op de basisschool. Twee dames, ibu Kati en ibu Sofia, hebben in 2007 regelmatig op speelmiddagen georganiseerd in de vergaderruimte in Kambata Ngadu Langgi. Kinderen leerden spelletjes en liedjes zingen. Met een gift van SOSOI heeft YSS speelgoed, tekenmateriaal, stoelen, een wipwap en 2 schommels aangeschaft.

2008-2009 Jonge kinderen voorbereiden op de basisschool in Praimadeta

Yayasan Wahana heeft een vervolg op het project ‘Pendidikan Anak Usia Dini’ uit 2005 uitgevoerd, waarbij 20 kinderen 2x per week werden opgevangen door deskundige begeleidsters gedurende 6 maanden. De reden voor dit project is dat kinderen te ver van de dichtstbijzijnde kleuterschool afwonen om daar naartoe te kunnen.

2008 -2009 Kinderen creatief betrekken bij bewustwording van natuurbeheer

Max radio FM is een populaire radiozender op Oost Sumba, die naast muziek ook bijzondere live uitzendingen presenteert. Met cofinanciering van SOSOI hebben ze schrijf- en tekenwedstrijden georganiseerd voor kinderen. Voorafgaand aan de wedstrijden werden de jongeren geïnformeerd over het schrijven van een artikel of over het betreffende thema, zoals bijvoorbeeld het beschermen van bedreigde vogelsoorten. Natuurlijk was er ook een spel en lekker eten! Voor de kinderen waren er mooie prijzen te winnen, zoals mahoni boompjes.

2008-2013 Hulp aan boerengemeenschap Bogor op Java

   

Het voorstel van Elsppat/landbouwcooperatie Lestari om voor de jonge kinderen in Bogor een lesprogramma uit te voeren maakte ons enthousiast om ook buiten oostelijk Indonesië financiële ondersteuning te geven. Het begon met de bouw van een leslokaal voor het geven van bijlessen aan jonge kinderen in 2008.

In juli 2009 heeft ELSPPAT een project opgestart waarin 40 boerinnen deelnemen. Zij zijn lid van de vrouwengroep KPM (Kelompok Perempuan Mandiri) of de Coöperatie KSU (koperasi Serba Usaha). Het project duurde een jaar en richtte zich op kleinschalige landbouw waarin veeteelt en plantaardige productie plaats vindt. De boeren volgenden een training over het voeren van een gemengd bedrijf. Tijdens de training leerde men over het bouwen van een stal voor geiten en schapen, aanplant van voedergewassen, het gebruik van stalmest of compost en de teelt van voedselgewassen. Daarnaast is er ondersteuning van de verkoop van de organische producten. Veel activiteiten worden uitgevoerd in groepsverband. Zo wordt het mogelijk dat er door aanwas van jongvee, ook boeren zonder vee, in het bezit kunnen komen over een geit of een schaap.

In 2012 heeft coöperatie Lestari geld ontvangen voor de aanschaf van materialen voor de keuken waar men gerechten en snacks maken voor verkoop.

In 2013 heeft coöperatie Lestari heeft geld ontvangen voor het stimuleren van de verbouw van rijst, groenten en fruit door arme boeren via een programma microkrediet. De boeren kunnen krediet aanvragen bij de coöperatie om producten te produceren voor de markt.Verder wordt een educatief programma gedurende 3 maanden uitgevoerd in twee boerengroepen die groenten en fruit telen en een boerengroep die biologische rijst teelt.

2011 – 2012 Publiek debat over overheidsdiensten door stimulant

Stimulant deed onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid in Oost Sumba. SOSOI heeft Stimulant daarom gesteund bij een tweetal specifieke activiteiten om die groepen ook bij het publieke debat te betrekken. In 2011 vond een “publiek debat” plaats in 3 categorieën: vrouwen, jongeren en scholieren. Acht vrouwengroepen, 10 jongerengroepen en een team van de middelbare school hadden zich daarvoor opgegeven. De opdracht: een goed verhaal te presenteren en te verdedigen over een aspect van overheidsdienstverlening met een suggestie voor follow-up of actie. Een populair onderwerp van jongeren was de beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van het

onderwijs. Later werd een wedstrijd essay schrijven over thema’s vergelijkbaar met het debat gehouden.

2012 Verkoop van eigen producten stimuleren

Via Stimulant kwamen we in contact met groep van vrouwen en mannen (CRC, Community Resource Center) die verkoopplannen had van eigengemaakte producten. Deze producten varieerde van gehaakte kleedjes tot het bereiden van diverse lekkernijen.

Daarnaast is er geld besteed aan een cursus biologische bemesting door de Association of Indonesian Farmers Integrated Pest Management.

CRC heeft geld besteed aan de bouw van een visbak (4×6 m) voor het houden van zoet water vis van het soort ikan lele Jumbo.

2015 Bouw consultatiebureau Flores

Sinds de bouw van een consultatiebureau/peuterspeelzaal in kampung Leko Lembo (op het eiland Flores in het oostelijke deel van Indonesië), gerealiseerd door stichting Karunia, hebben de kinderen toegang tot betere zorg en kunnen ze op jonge leeftijd peuteronderwijs krijgen. SOSOI heeft een deel van de bouw gefinancierd. Daarnaast heeft SOSOI het meubilair gesponsord zoals stoelen, banken, tafels en kasten van hout en schoolbord, dit alles gemaakt door lokale vakmensen.

2015-2016 Ondersteuning voor landbouwcooperatie Lestari

 

Om de landbouwcooperatie Lestari in Bogor (Java) op de been te houden heeft SOSOI de organisatie ondersteund met het houden van verkiezingen van een nieuw bestuur. Met het nieuwe bestuur heeft SOSOI afspraken gemaakt over toekomstige projecten. Omdat alle activiteiten gericht zijn op het maken van winst zijn de coöperatie en SOSOI overeengekomen om de financiële ondersteuning aan te bieden als een lening met een lage rente. De leden hebben behoefte om dichtbij dagelijkse benodigdheden zoals suiker, waspoeder en shampoo te kopen zodat ze geen reiskosten hoeven te betalen naar de stad. Lestari heeft met het geleende geld van SOSOI deze spullen gekocht en deze worden nu aan de leden verkocht op 8 verschillende plaatsen in de regio.

 

Daarnaast heeft SOSOI geld geleend aan Lestari om de productieafdeling van de coöperatie in omzet te laten groeien Dit is eind 2015 gebeurd.

Wisnu heeft een tweedaagse workshop gehouden over verpakkings- en verkooptechnieken van producten van de coöperatie beter te verpakken zodat de producten en de coöperatie meer bekendheid krijgen. Deze workshop werd bijgewoond door enthousiaste leden van de staf van de coöperatie.

2016 Waterputten op Flores

In de kampungs Mau Sui en Leko Lembo is geen waterleiding of gezamenlijke waterkraan. Voor de watervoorziening is men afhankelijk van putten die in particulier bezit zijn. Momenteel is er ongeveer 1 put per 15 huishoudens. Men haalt water met jerrycans/emmers bij een put. Dit water wordt gebruikt om te koken en te wassen. Stichting Karunia heeft als doel gesteld om minimaal 15 putten voor gemeenschappelijk gebruik aan te leggen. Deze putten worden voorzien van een waterpomp en waterreservoir. De kosten van 1 put zijn 2000 euro. SOSOI heeft de kosten voor 1 put voor haar rekening

Drie foto’s van onze projecten : Links boven kinderen in de school in Waingapu waar Sosoi een leeszaal heeft gebouwd. Links onder de wc/badkamercombinatie voor weduwen op Flores, gebouwd door stichting Karunia. Rechts , kinderen van de dansschool in Garum die wij hebben ondersteund met een versterker, boxen en naaimachines.

2016 Micro krediet voor Sandika

Sandika heeft een kredietprogramma, opgezet voor vrouwengroepen en o.a, individuele vrouwen die afhankelijk zijn van een inkomen uit zoutwinning. De gezinnen die leven van zoutwinning uit zeewater zijn de meest arme gezinnen van Sumba. Het leek daarom goed om aan dit programma mee te werken. Na een goede start (de lening werd verstrekt aan 29 vrouwen) werd SOSOI niet op de hoogste zijn gehouden van de voortgang van het kredietprogramma. Nu afloop project is niet duidelijk of de vrouwen de lening niet konden terugbetalen of dat de organisatie het kredietprogramma niet in stand kon houden.

2017-2018 Meer economische welvaart voor kuststreek

Het strand Watuparuna bij het dorp Laijanji  (Oost Sumba) heeft grote potentie om als toeristisch gebied ontwikkeld te worden. Hier trekken veel bewoners uit de stad Waingapu) naar toe voor recreatie. Ook  toeristen buiten Sumba (o.a. buitenlandse toeristen) komen ook steeds vaker naar dit stukje ongerepte natuur. Lokale bewoners en de lokale regering hebben nog weinig kennis en ervaring met toerisme. Om deze reden heeft STIMULANT bijeenkomsten georganiseerd om bewoners en lokale overheden begeleiden en trainen worden bij het maken van een plan om extra inkomsten uit het opkomende toerisme te krijgen. Tijdens de bijeenkomsten worden de wensen en behoeftes vastgesteld (bijv. het openen van een eethuisje).

Bewoners van het kustdorp Hadakamali zijn gewend aan zeewier op hun bord. Maar dat er ook snacks van gemaakt kunnen worden hebben enkele vrouwengroepen geleerd op een training van de FAO. SOSOI heeft trainingen mogelijk gemaakt aan vrouwengroepen in de dorpen Kalala, Laijanji en Lumbumanggit. De vrouwen leerden zeewier te verwerken tot muffins, biscuits of mie. Na de training (november 2018) gingen de vrouwengroepen op eigen wijze verder. De groep in Kalala kreeg vaste klanten aan wie ze elke maand leveren. Ze verkopen op het vliegveld, een winkel en incidenteel aan overige klanten.

De productie/verkoop van de groep in Laijanji is beperkt gebleven. Gedurende een tijd van schaarste heeft men geen producten kunnen maken ook al heeft men wel een eigen kooktoestel aangeschaft.

De groep uit Lumbu manggit had de meeste opbrengsten uit hun verkoop. Zij verkochten hun producten in de kantine van een school, winkeltje aan huis en markt.


2018 en 2020-2021Nieuw sanitair voor weduwen op Flores

In 2018, 2020 en 2021 werd de bouw van WC/badkamers op Flores via stichting Karunia een lokale organisatie in Leko Lembo, mogelijk gemaakt. Yayasan Karunia werkt aan het verbeteren van de gezondheidzorg. Hierbij is preventie, maar helaas ook bestrijding van lepra en malaria hard nodig. Ook is er veel aandacht voor jonge kinderen, mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking.

 

 

2020, 2022 en 2023

Renceng Mose is in 2014 opgericht door de Broeders KARITAS van Yayasan Karya Bakti uit Wonosobo (Java). Het centrum voorziet ruimte voor 30 patiënten een groot aantalpoliklinische patiënten. De meesten hebben een schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis en komen uit een thuissituatie waarin ze opgesloten waren. Dit centrum is hard nodig om mensen met een psychische aandoening een respectvolle behandeling te geven, met als doel terug te keren in de maatschappij.

SOSOI heeft op verzoek van Yayasan Karunia financiële steun beschikbaar gesteld voor het aanleg van een groentetuin bij Renceng Mose. Met deze tuin is het mogelijk om psychiatrische patienten onder begeleiding in de tuin te laten werken, zoals het onderhoud en het oogsten. De groenten is voor eigen consumptie of kan eventueel verkocht worden, zodat er dan wel geld bespaard kan worden of wel geld verdiend kan worden.

De groententuin (6 are) is aangelegd met negen plateaus, zes maal twee groentebedden en drie plateaus voor cassave. De bedden zijn afgedekt met folie tegen onkruidgroei en het houdt nieuwsgierige kippen op afstand.

In 2022 en 2023 zijn kleine onkosten van de tuin voor het onderhoud/gereedschap door SOSOI vergoed.

2018-2019
Project ter verbetering van de inkomens van boeren op Java is van start

Boeren in Bogor willen een eerlijke prijs voor hun biologisch geteelde producten, maar doordat de producten via een keten van handelaren wordt verkocht is de prijs voor hen meestal laag. In 2018 is het project ter bevordering van verkoop van biologische groenten van start gegaan in Bogor. Initiatiefnemer Daniel Mangoting heeft gedurende het project een verkoopnetwerk (een zogenaamde delivery) opgezet waardoor hij een belangrijke schakel is tussen de producenten van biologische groenten en de consument. Gemiddeld zijn er 15 boeren die op deze wijze hun producten kunnen verkopen. Door de korte keten krijgen de boeren een hogere (eerlijke) prijs voor hun biologisch geteelde producten. De boeren voelen zich ondersteund door het feit dat ze zelf hun groente niet hoeven te verkopen, maar dit kunnen afzetten via de Delivery.

2019-2021 Een boost voor lokale landbouw

Via Yayasan Masster werden trainingen georganiseerd voor de ontwikkeling van lokale producten. SOSOI heeft gefaciliteerd in het leveren van een professionele kracht uit Java, die mensen op Sumba kon trainen in het ontwikkelen van lokale producten van lokaal geteelde voedingsmiddelen. Er zijn 2 trainingen georganiseerd rondom Lewa, in het dorp Waerelu (15 mensen) en in Prehambuli (12 mensen). Daarnaast werd er nog een training gegeven aan 7 mensen in Waingapu. In Waingapu was de training vooral bedoeld om de verkoop- en marketing technieken te verbeteren.

In het najaar van 2019 is door de boerengroep braak liggende grond bewerkt en zijn landbouwgewasen als cassave, mais, pinda’s, bonen en sorghum gezaaid. De bedoeling is om het overschot wat niet als voedsel voor eigen gebruik dient, te verwerken tot meel en daar andere producten van te maken zoals lokale snacks en veevoer (eventueel in samenwerking met de groepen die zeewier produceren). Er is een voorbeeldtuin aangelegd waar met behulp van irrigatie het hele jaar door kan worden gezaaid en geoogst.

Door COVID-19 kon lange tijd geen bijeenkomsten georganiseerd worden met de boeren en lag het verwerken en verkoop van de geoogste producten (sorghum, mais, cassave en bonen) stil. Naast COVID-19, speelden de cycloon Seroja, de sprinkhanenplaag en de Afrikaanse varkenspest een zeer ontwrichtende rol in de Sumbanese samenleving. Het blijkt lastig te zijn om een surplus aan voedselproductie mogelijk te maken door alle tegenslagen. Hierdoor is stichting Masster noodgedwongen zich a meer te richten op andere diensten die de samenleving verder kan helpen. SOSOI heeft samen met Stichting Masster het voedselproject daarom moeten herzien. Eerst stond teeltbegeleiding en verwerking van het geoogste product en het houden van klein vee centraal in het meerjarig project met diverse boerengroepen. Nu ligt de focus op het versterken van de gemeenschap door meer praktische voorzieningen beschikbaar te stellen. Daarom is werkruimte in Waingapu omgebouwd naar winkel/ontmoetingsplek.

2019-2022 Dansschool in Tawangsari

In 2019 heeft SOSOI een bedrag overhandigd waarmee 2 naaimachines, geluidsboxen, versterker en microfoon kunnen aanschaffen voor de uitvoeringen. De naaimachines worden gebruikt voor het maken van eigen kleding voor uitvoeringen. Daarnaast worden ook andere kleding gemaakt voor de verkoop, waardoor de drie leraressen ook kans hebben om zelf een inkomen te verwerven. Zij krijgen van verschillende kanten al betaalde opdrachten. Momenteel wordt gewerkt aan de productie van mondkapjes

Met geld van SOSOI heeft de dansschool stof ingekocht. Een aantal vrouwen hebben leren naaien en hebben mondkapjes en T shirts gemaakt voor de verkoop.

De danslessen op de dansschool in Tawangsari (java) konden weer hervat worden, na een lange sluiting tijdens de corona periode. Op de dansschool leren kinderen op traditionele wijze te dansen. Eventuele kosten van de dansschool worden vergoed uit opbrengsten van de zelfgemaakte cakejes, koekjes en kleding. De vrouwen van de dansschool verkopen dit 3x per week om extra inkomsten te hebben.

2020-2023 Hulp aan LHBT gemeenschap in Yogyakarta

Tijdens COVID-19 heeft de Seruni groep (oudere LHBT-ers in Yogyakarta ) voedselpakketten uitgedeeld met hulp van SOSOI. Dezelfde groep heeft ook 200 euro gekregen voor het aanleggen van groentetuinen in de stad. Daarmee konden ze zaden en tuinmaterialen kopen. Door op kleine schaal stadstuinen ontwikkelen kan men eigen groente verbouwen.

Begin 2022 heeft SOSOI een bedrag van 700 euro geschonken als beginkapitaal voor een spaar-/leengroep. Met dit kapitaal kunnen leden geld lenen wat met rente wordt terugbetaald. Zo hebben ze makkelijker toegang tot kapitaal, SOSOI heeft deze groep ook trainingen op het gebied van boekhouding en marketing aangeboden

In 2023 werd het verlenen van krediet opgeschaald en konden meer leden van Seruni deelnemen aan het kredietprogramma. Er zijn nu 5 spaar/leengroepen.Verder heeft de Seruni groep een eethuisje opgericht waar men eigen bereide producten verkoopt o.a. drankjes van Aloë Vera.

2021-2023 Milton deelt uit

In 2020 hebben we kennis gemaakt met Pak Milton uit Siantar, Sumatra. Hij verzamelt voedsel, zaden en plantgoed om uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. SOSOI heeft hem in 2021 ruim € 600 gedoneerd om voedselpakketten en planten uit te delen tijdens de Covid 19 pandemie.

2022:Pastoraal werker Milton is een duizendpoot met een groot netwerk. Zijn werk varieert van het geven van voedselhulp gedurende de Covid pandemie tot het begeleiden van vrouwen bij de boekhouding of uitdelen van boompjes. Om structureel hulp te bieden heeft SOSOI samen met Milton een vrouwengroep met 8 leden opgericht die via Milton een startkapitaal (1900 euro) van SOSOI ontvangen hebben een klein bedrijfje op te starten. Van dit bedrag kocht men kippen, vissen of materiaal voor het maken van koekjes. Het doel van het project is het leren runnen van een eigen bedrijfje in een veilige omgeving zonder stress. Dit wordt mogelijk gemaakt door lessen in boekhouden, kredietverlening en samen sparen. Voorop staat dat de vrouwen vertrouwen krijgen in hun eigen vaardigheden en er creativiteit ontstaan om hun eigen problemen het hoofd te bieden.

Sinds de start van het project in oktober 2022 hebben enkele vrouwen het aantal kippen en vissen kunnen uitbreiden. De verkoop van kippen/eieren en vis loopt nog niet helemaal goed, maar daar wordt aan gewerkt. Tevens is er een kredietprogramma opgericht waarbij de vrouwen geld in kunnen leggen. Dit geld kan gebruikt worden voor een investering of noodgeval.

2023 Kredietprogramma voor vrouwen

Pak Milton heeft een groep van 8 vrouwen begeleid, met als doel activiteiten te ontwikkelen, die deze vrouwen meer inkomen zouden kunnen geven. Dit was gebaseerd op het uitgangspunt dat arme vrouwen zelf uit de armoede kunnen komen als hun inkomen voldoende is om aan de basisbehoeften te voorzien. De vrouwen kregen gedurende een aantal maanden financiële hulp en een klein bedrag dat bestemd was om een inkomen generende activiteit op te zetten zoals kippen houden, cakes verkopen en vissen houden. Het lukte echter Pak Milton niet om basisgegevens over de inkomens van de vrouwen te verzamelen waardoor we niet kunnen evalueren of de activiteiten ook echt bijdragen aan hun inkomen. Wel hebben de vrouwen geleerd dat ondernemen kan bijdragen aan hun inkomen en we zien dan ook bij verschillende vrouwen dat ze na dit project meerdere activiteiten hebben opgestart . Voor de komende tijd willen we de leden stimuleren om geld binnen de groep te sparen. Spaar/leengroepen hebben een belangrijke functie bij het verbeteren van het inkomen van mensen, omdat ze hierdoor makkelijker en goedkoper toegang hebben tot geld. De groep heeft al een belangrijk bedrag bij elkaar gespaard en dit willen we verder ontwikkelen.

Er is veel behoefte aan het opstarten van een nieuwe groep. Hiervoor willen we eerst basisgegevens van de vrouwen verzamelen, waarmee ze ook hun motivatie om deel te nemen kunnen laten zien. Verder wil Pak Milton wat doen aan de schrijnende situatie van sommige kinderen door een lees/speelgroep op te richten.

2022 Coöperatie Lestari stimuleert biologische teelt

In de stad Bogor (Java) kunnen mensen bewust voor biologisch geproduceerde rijst en groente kiezen. Om te garanderen dat het biologisch geteeld is wordt een certificaat gevraagd conform Sistem sertifikasi PAMOR (Penjaminan Mutu Organik). Lestari heeft SOSOI gevraagd om voor 15 boeren en 5 medewerkers van Lestari de kosten voor het behalen van dit certificaat te vergoeden. Door het certificaat worden de afzetmogelijkheden vergroot.

Handelscoöperatie KSU Lestari is de schakel tussen de kleine boeren van biologische groente in en de consument in de stad Bogor. Doordat er tijdens de Covid- 19 lock downs weinig handel mogelijk was, heeft de coöperatie het financieel moeilijk gekregen. Zo waren er geen financiële middelen beschikbaar om boeren te begeleiden bij het certificeren van de biologisch teelt. Om dit proces weer opgang te helpen heeft SOSOI geld beschikbaar gesteld, waarmee een twintigtal boeren begeleid konden worden. Daarnaast heeft KSU Lestari een bedrag ontvangen om een ledenbijeenkomst te organiseren waarbij de activiteiten en bestuursbeslissingen geëvalueerd kon worden en nieuwe strategieën uitgedacht werden voor de komende jaren.

2022 Multifunctioneel centrum voor Lumbu Manggit

Via een sociaal werker heeft SOSOI contacten gelegd met de mensen die aangaven behoefte te hebben aan een gemeenschappelijke plaats waar men elkaar kan ontmoeten voor sociale contacten, zoals sport, eethuisje of bijeenkomsten. Bestuurslid Wisnu Wibowo is 3 weken lang in Lumbu Manggit geweest om een huis geheel te verbouwen tot multifuncitoneel dorpshuis. Van jong tot oud werkten vrijwillig mee aan het dorpshuis. Daarnaast werd een sportveld en een eenvoudig speeltuintje aangelegd voor de jeugd. Nadat het klaar was werd het feestelijk geopend door het hele gemeenschap met dans en muziek. Tegenwoordig wordt in Lumbu Manggit het sportveld dagelijks gebruikt.

Op de dag van de onafhankelijkheid 17 augustus werd een extra groot feest gegeven waarbij een voetbaltoernooi werd gehouden.

2023 Multifunctioneel centrum voor Uma Manu en Kalala

Na het succes in Lumbu Manggit zijn er in Uma manu en kalala ook 2 gemeenschaphuizen gerealiseerd. De dorpen liggen ver van de hoofdstad Waingapu en er weinig faciliteiten zijn voor kinderen en jonge mensen.

Uma Manu

Uma manu (lokale taal en betekent: huis van de kippen) is een dorp zo’n 80 kilometer van de stad Waingapu. De bewoners leven van de landbouw (rijstbouw en veeteelt). Het dorp heeft nog geen elektriciteit en waterleiding, waardoor de aanleg van wifi nog niet mogelijk was en we een generator op diesel moesten gebruiken om te kunnen zagen en boren.

Na overleg met de gemeenschap werd het gemeenschapshuis naast de kerk (GKS: Gereja Kristen Sumba) gebouwd. Ook kwam hier een sportveld te liggen.

Kalala

Het dorp Kalala is een dorp, dat aan de rand van het strand ligt in het zuiden van Sumba aan de Indische Oceaan. De inkomsten van de bewoners van dit dorp komen uit de teelt van zeewier. Het dorp bestaat uit zo’n 60 gezinnen. In 2018 n heeft SOSOI een project uitgevoerd voor de verwerking van zeewier in allerlei producten (cake, mie, drankjes) in Kalala. Eén van de producten wordt nog steeds geproduceerd en verkocht, al vallen prijs en oogst nog wel een tegen.

De bouw van het ontmoetingscomplex in Kalala en het sportveld is een groot succes geworden, in overeenstemming met de verwachtingen van de inwoners van het dorp Kalala. Voor het ontwerp van het gemeenschapshuis waren er een paar wensen van de gemeenschap. Men kan het gemeenschapshuis voor verschillende doeleinden gebruikt zou kunnen worden zoals vergaderingen, markt en feesten.

De gemeenschap bepaalde een strategische locatie aan de rand van het strand en vlak bij de hoofdweg. Daarnaast werd een put geslagen om zo ook over zoet water te beschikken.

Een plek voor de lunchpauze en lezen op school

Een basisschool in Waingapu wilde graag een overdekte ruimte voor de lunchpauze waar eten opgediend kan worden en een plek waar kinderen kunnen lezen. Een van onze contacten is hoofd van deze school in Waingapu. Zij zag heeft SOSOI gevraagd om hierbij te helpen. Tussen de middag eten de kinderen vaak op school en niet thuis. Ouders brengen gekookte rijst en ander eten voor hun kinderen en verkoop aan andere kinderen. Vroeger stonden ze vaak onder een boom op het schoolplein. Tevens is er naast de bibliotheek een overdekte leeszaal gemaakt waar kinderen in de schaduw kunnen lezen. Voor de bouw van de leeszaal zaten de kinderen op de vloer van de bibliotheek.

2023 LHBT gemeenschap verder helpen

In 2023 is een project gestart bij de Seruni groep. Het projectdoel is het ondersteunen en ontwikkelen van activiteiten in de economische sector (productie en marketing van producten) van de groep transgenders. Doel op de lange termijn is het verbeteren van de zelfredzaamheid en sociaal welzijn van transgenders. Het beoogde resultaat is:

  • meer kennis van het runnen van een bedrijfje, o.a. boekhouden
  • leden hebben extra inkomen of zijn meer zelfvoorzienend
  • leden worden zelfredzamer en dit geeft zelfververtrouwen
  • het maken van een showroom voor batik,
  • een goed draaiende cafetaria
  • de aanleg van een tuin met kas
  • het houden van naaicursussen

met steun van SOSOI heeft men naaimachines, een karretje voor verkoop van etenswaar + stoelen, kookuitrusting kunnen kopen. Verder wordt in het project aandacht besteed aan het productiever maken van de tuin en worden er leningen gegeven aan mensen die een eigen onderneming willen beginnen zoals kapperzaak, warung etc. In het project is kennisoverdracht/opdoen van nieuwe vaardigheden zoals ecoprints op batiks, een belangrijk onderdeel. Het project loopt in april 2024 af.

2023 Kinderen beter leren lezen Yayasan rumah baca pelita bangsa

Pak Frans is al jaren een onderwijzer op de basisschool in Paneitongah is een dorp, noord Sumatra. De meeste inwoners hebben een inkomen van nog geen 3 euro per dag. Veel kinderen gaan niet naar school vanwege geldgebrek. De kinderen die wel naar school kunnen hebben soms grote moeite om het lezen en schrijven goed te leren. Daarom is Frans een aantal jaar geleden begonnen met een “rumah Baca”, een leeszaal om kinderen extra lessen te geven. Frans spaarde zelf geld bij elkaar door de verkoop van groentes en palmsuiker, betaalde hiermee de huur van het lokaal en schafte allerlei boeken, spelletjes en schrijfbenodigdheden aan waarmee de kinderen kunnen oefenen. Er zijn op dit moment 50 gezinnen, waarvan de kinderen gebruik maken van de leeszaal. Het gaat om totaal 148 kinderen waarvan er 56 naar school gaan.

Naast de reguliere lessen op dinsdag, donderdag en zaterdag worden er ook andere activiteiten georganiseerd. In 2023 heeft SOSOI 3 van deze activiteiten financieel ondersteund zoals

Sportdag en feestelijkheden rond onafhankelijkheidsdag op 17 augustus.

In 2024 wordt een 2e leeszaal geopend en Siantar mbv Pak Milton. Daarnaast wordt de leeszaal in Paneitongah voorzien van nieuw meubilair en extra benodigdheden. Het project wordt o.a. mede gefinancierd door de Stichting Wilde Ganzen.