Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan Stichting SOSOI 2010-2014

 

 

Achtergrond

 

Oostelijk Indonesië behoort tot de armste regio’s van Indonesië. Een aantal Nederlanders die via werk vroeger of anderszins nauw bij de regio betrokken zijn besloot daarom in november 2003 samen te gaan werken om kleinschalige projecten door lokale organisaties in de regio te ondersteunen. Daartoe richtten ze de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië, SOSOI, op.

 

In de periode 2004-2009 heeft SOSOI een diverse scala van projecten gesteund. Lerend van die ervaring formuleert ze in dit plan haar beleid voor de komende 5 jaar.

 

 

Doelstellingen

 

SOSOI stelt zich ten doel

a)    het ondersteunen en begeleiden van projecten van formele en informele groepen in Indonesië, alsmede

b)    het verrichten van al verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

Activiteiten

 

De stichting werkt aan haar doelstellingen door fondsenwerving en het beschikbaar stellen van financiële middelen aan betrouwbare organisaties in oostelijk Indonesië t.b.v. van concrete kleinschalige ontwikkelingsactiviteiten.

 

Belangrijkste criteria voor SOSOI voor het goedkeuren van projectaanvragen zijn:

 

–       uitsluitend kleinschalige initiatieven., SOSOI is door de samenstelling van het bestuur, dat voor het grootste gedeelte uit fulltime werkende personen bestaat niet in staat om grootschalige projecten te managen en alle fondsenwerving hiervoor te doen. Daarnaast wil SOSOI uitsluitend aanvullend zijn op de enorme hoeveelheid donoren die werkzaam zijn in Indonesië. Bijvoorbeeld door beginnende stichtingen de kans te geven ervaring op te doen of projecten te ondersteunen waar  op dat moment geen financiering voor te vinden is

–       ontwikkelingsgerichte initiatieven.Hiermee wordt bedoeld dat de initiatieven bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de gemeenschap of bijdragen aan meer bewustzijn over een bepaald maatschappelijk probleem of onderwerp in het gebied.

–       initiatieven die uitgevoerd worden door betrouwbare mensen binnen onze kennissenkring of door mensen die goede bekenden van de deze kennissen zijn. Belangrijk is dat er regelmatig overleg mogelijk is met de betrokken personen.

–       SOSOI verbindt zich niet aan projecten door vaste langdurige lasten zoals salarissen of huur voor haar rekening te nemen. Dit verlaagt de flexibiliteit van SOSOI  om in heel Indonesië kleinschalige initiatieven te ondersteunen.

–          eenmalige bestedingen voor de aanschaf van materiaal of dieren

–          de initiatieven moeten organisatorisch gezien voldoende duurzaam zijn. Dus geen afhankelijkheid van organisaties en markten van buiten vergroten, maar gebruik maken van bestaande structuren, hulpmiddelen en organisaties en deze versterken.

–          De initiatieven komen ten goede aan het algemeen belang (veel mensen hebben er baat bij) en niet aan individuen.

 

Waar nodig bemiddelt ze ook voor die organisaties bij bredere fondsenwerving en ondersteunt ze hen met advies en communicatie.

 

Bij de beoordeling van projectaanvragen en van aanvragende organisaties speelt de kennis van de bestuursleden en hun netwerk in de regio een grote rol.

 

De recent ingezette trend om ook financiële steun aan organisaties te verlenen die elders binnen Indonesië vergelijkbaar werk doen zal worden gecontinueerd maar oostelijk Indonesië zal prioriteitsgebied blijven

 

 

Fondsenwerving

 

SOSOI beschikt over stabiele financieringsbronnen die echter zeer beperkt van omvang zijn. Naast het consolideren van deze bronnen werkt SOSOI aan een geleidelijke verbreding en vergroting van haar financiers- cq donateursbestand. Ook zal SOSOI kijken naar mogelijkheden om meer fondsen in te zamelen voor haar projecten

 

Globale doelstelling daarbij is een geleidelijke groei van het jaar budget van 5000 Euro in 2010 tot 8000 euro in 2014.

 

 

Organisatie

 

SOSOI continueert haar huidige organisatie vorm met een relatief klein maar betrokken stichtingsbestuur. De organisatie zal verder versterkt worden middels:

 

  • Het realiseren van de ANBI status voor de stichting;
  • Het verder stroomlijnen van administratieve processen voor het goedkeuren van project voorstellen en financiële behandeling ervan; en
  • Het versterken van de communicatie met alle belanghebbende en het brede publiek via de SOSOI web site, nieuwsbrief en andere middelen
  • Het vergroten van het netwerk in Indonesië door nieuwe contacten te leggen en samenwerking te zoeken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.