Trainingen voor kader Lestari in 2016

Verslag trainingen voor Lestari in 2016

Inleiding

Dit jaar heeft Lestari enkele trainingen georganiseerd voor het professionaliseren van bestuur en kader. In totaal werden er in 2016 vijf cursussen gegeven in april, september en oktober 2016. Een overzicht van de cursussen staan beschreven  in de volgende hoofdstukken.

Training voor het kader van de coöperatie

Deze training werd gehouden op 28 April 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur aan zo’n 15 mensen kader. Kader zijn de mensen die als vrijwilliger bij de coöperatie zijn aangesloten en proberen nieuwe leden bij de coöperatie te betrekken. Er zijn 2 soorten kader te onderscheiden : het kader wat de groepen boeren begeleid die groentes voor de coöperatie produceren en kader wat mensen begeleid bij het aanvragen en terugbetalen van krediet. Beiden hebben een ander werkpakket. Van dit kader wordt verwacht dat ze weten welke doelen de coöperatie de komende 5 jaar wil bereiken zoals :

 • Met hoeveel leden moet de coöperatie toenemen per jaar,
 • hoeveel meer krediet aan kleine ondernemingen wordt per jaar betaald,
 • waar lopen de grenzen van het gebied waar de coöperatie werkzaam is,
 • welke activiteiten moet het kader verder nog verrichten voor de coöperatie.

In het algemeen wil de coöperatie dat het aantal leden elk jaar groeit, er meer krediet per jaar wordt gegeven , dat de soorten groente die geleverd worden aan de coöperatie groeit tot 20 verschillende soorten, de kwantiteit van de oogst omhoog gaat en het aantal oogsten beter wordt gepland. Ook wil de coöperatie dat meer mensen kopen in de winkels van de coöperatie. De coöperatie heeft sinds vorig jaar enkele kleine winkels geopend waar leden hun dagelijkse behoeften zoals zeep, tandpasta en olie kunnen kopen waardoor het niet meer nodig is om naar de winkels in de stad te gaan. Daarnaast zijn er verschillen tussen wat leden aan krediet kunnen krijgen en wat niet-leden kunnen krijgen. Dit zijn allemaal zaken waarvan het kader op de hoogte moet zijn en aan moet werken.

Het kader heeft veel taken, afhankelijk van wie begeleid wordt, waaronder ook het trainen en onderwijzen van nieuwe leden. Voor het behalen van resultaat worden ze betaald: Per kilo groentes die wordt gekocht door de coöperatie krijgen ze Rp500 en bij leningen krijgen ze 25% van elke lening nadat het gehele bedrag is terugbetaald. Op deze manier hoopt de coöperatie nieuwe kaderleden te krijgen en meer leden.

 

 

Training economie huishouden fase 1

Deze training werd op 24 September gegeven van 10 tot 17 uur en werd bijgewoond door 10 mensen. Het was de bedoeling om deze training in de verschillende dorpen te geven , maar doordat de trainer niet genoeg tijd had werd de training uiteindelijk bij de coöperatie gegeven.

De training werd in 2 delen gesplitst en werd bijgewoond door  ongeveer 14 afgevaardigden van verschillende ledengroepen (kader) en 3 afgevaardigde leden van het dagelijks en overkoepelend  bestuur. De training bestond vooral uit spel en visualisatie waarbij de deelnemers werden gestimuleerd om zelf na te denken welk bedrijf ze zouden willen oprichten en hoe ze het resultaat van hun bedrijf zo groot mogelijk zouden kunnen maken door handel te drijven met hun andere bedrijfjes.

Extra aandacht werd gegeven aan het feit dat een lening niet voor consumptieve doeleinden moet zijn, maar voor het verhogen van het welzijn van het gezin. Eerst moeten de basale behoeftes zoals  voedsel, onderdak en kleding zijn bevredigd voordat geld uitgegeven kan worden aan zaken als recreatie of scholing. Daarnaast werd het belang van sparen benadrukt, het liefst sparen voor lange termijndoeleinden zoals bijv. over 5 jaar en dan vaststellen welk bedrag gespaard moet worden.

 

 

 

Foto : Invullen van de huishoudboekjes in de training economie huishouden fase 2

TRAINING ECONOMIE HUISHOUDEN FASE 2

Deze training werd gedurende 1 dag gehouden en werd bijgewoond door 14 kaderleden van de coöperatie  en wat afgevaardigden van het bestuur van Lestari. Ook namen 20 mensen mee die in de toekomst misschien kader zouden willen worden. De training begon op 15 Oktober 2016 en werd gehouden op een plek buiten de coöperatie in het dorp. Aanleiding voor deze training is dat leden van de coöperatie vaak problemen hebben om binnen het huishouden rond te komen of het geleende geld van de coöperatie terug te betalen. ‘Graag willen’ en ‘nodig hebben’ wordt vaak door elkaar gehaald waardoor ook de activiteiten van de coöperatie in gevaar komen.

De deelnemers moesten voor deze training van hun eigen huishouden een huishoudboekje maken en tellen wat de inkomsten en uitgaven zijn per dag. Het invullen bleek lang te duren doordat de deelnemers dit niet dagelijks doen en aangaven het formulier erg onbegrijpelijk te vinden.

Daarna moesten de deelnemers invullen wat de uitgaven en inkomsten van hun bedrijfje waren omgerekend naar een maand. Ook dit bleek voor de deelnemers behoorlijk moeilijk, maar uiteindelijk lukte het toch om per soort bedrijf de winst per maand te berekenen. Inkomsten kwamen gemiddeld uit op zo’n 50 euro per maand voor boeren en naaisters.

Vervolgens werden de inkomsten uit het bedrijf vergeleken met de uitgaven in het huishouden en hier werd duidelijk dat de meeste huishoudens negatief uitkwamen. Op de berekeningen werden door de trainer de volgende opmerkingen gemaakt :

 • In de berekeningen werd ook nooit de kosten van eigen werkkracht berekend waardoor de eigenaar eigenlijk voor niets werkt.
 • Voor de vervanging van apparaten en machines wordt geen afschrijving berekend waardoor bij kapotgaan het apparaat niet vervangen kan worden. Dit zelfde werd ook niet gedaan voor onderhoud van het gebouw waar het bedrijf is gevestigd zodat onderhoud daar ook niet mogelijk is en er niet wordt gereserveerd voor het geval er opnieuw een plek moet worden gehuurd. (huur van gebouwen wordt vaak voor 1 of 2 jaar gedaan)

 

De deelnemers (veel vrouwen) gaven aan dat de meeste uitgaven door hun echtgenoot werden gedaan omdat het bedrijf van hun echtgenoot was. In deze gevallen werd de vrouw alleen als aanvulling van het bedrijf gezien en hadden de vrouwen zich ook niet genoeg zelfvertrouwen om zelf een bedrijf te starten. In die gevallen waar er geen echtgenoot aanwezig was en de vrouw zelf een bedrijf had bleken de inkomsten wel genoeg te zijn voor de behoeften van het gezin. Er bleek zelfs geld over te zijn waar de vrouwen van konden sparen.

Bij de evaluatie van de training werd aangegeven dat deze training voor alle leden verplicht gegeven zou moeten worden. Ook zouden de formulieren aangepast moeten worden zodat dit makkelijker te begrijpen is voor de deelnemers

 

Training voor het maken van een leermodule voor facilitators

Deze training werd in 3 dagen gehouden. Oorspronkelijk was de planning om het in 2 dagen te doen maar de deelnemers vroegen om meer dagen. De cursus werd gehouden op  22, 24 en 29 Oktober 2016. Aanwezig waren 17 kaderleden van de coöperatie en 3 mensen van het bestuur. Doel van de training was om een leermodule te maken die gebruikt wordt bij het inwerken van nieuwe leden. Een kaderlid is verantwoordelijk voor het faciliteren van een groep (nieuwe)leden in haar/zijn omgeving en het is belangrijk dat de kaderleden dit op dezelfde manier doen.

 

In het eerste gedeelte van de training werd het belang van communicatie uitgelegd en welke methoden kaderleden kunnen gebruiken om een bepaalde boodschap over te brengen. Ook werd aandacht besteed aan gedrag en houding van de deelnemers aan de cursus en hoe hier het best mee om te gaan. In het 2e gedeelte van de cursus werd de groep in 5 groepen ingedeeld waarbij elke groep een onderdeel van de module uitwerkten die in een cursus aan nieuwe (kader)leden moet worden meegenomen :

 1. Het belang en de toegevoegde waarde van Lestari
 2. De organisatie van een coöperatie
 3. De bedrijfsvoering binnen de coöperatie en de service aan de leden
 4. Het managen van een groep leden
 5. Het managen van een bedrijf

 

Elke groep moest nu voor het onderdeel die gekozen werd een ontwerp voor een cursusonderdeel maken en inhoud van de cursus bedenken inclusief cursusmateriaal. Daarna werd dit aan de andere groepen gepresenteerd. Daarna werden de ervaringen onderling gedeeld. Uit de evaluatie kwam dat de deelnemers voldoende nieuwe zaken hadden geleerd omtrent het opzetten en uitvoeren van een cursus. Geconcludeerd werd dat het organiseren van deze cursus geregeld moet gebeuren om kaderleden genoeg zelfvertrouwen te geven om dit ook als facilitator binnen de groep te doen. Daarnaast moet kader ervaring opdoen door trainingen te geven aan nieuwe leden, maar ook aan nieuwe kaderleden en trainingen voor de verschillende bedrijfjes binnen de coöperatie. Het opleiden van kaderleden is de verantwoordelijkheid van het bestuur en moet onder hun toezicht gebeuren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het delen van de kennis van de kaderleden.

 

Training voor versterking van de organisatie

Deze training werd gehouden op 1 Oktober 2016. Hierbij waren  20 mensen aanwezig. Doel van deze training was om de persoonlijke motivatie van alle kaderleden en bestuursleden opnieuw te bezien. Wat was de reden om actief te worden bij de coöperatie, wat was onze droom en is onze droom nu. Dit was voor de meeste om:  samen een beter leven te hebben en meer inkomsten.

Ook  werd de situatie van de coöperatie nu vergeleken met 7 jaar geleden besproken :

 • In het begin hadden we 476 leden nu hebben we er nog maar 246
 • De omzet van de coöperatie was ooit 64000 euro, nu hebben we slechts een omzet van 35000 euro
 • De staf bestond ooit uit 7 leden, nu zijn er nog maar 4
 • Er zijn nu meer bedrijfjes aanwezig dan vroeger, nu 4 in plaats van 3 (leen-spaarprogramma, biologische groenteverkoop, verkoop van snacks in de vorm van verwerkte landbouwproducten zoals banaan, cassave, nootmuskaat, verkoop van huishoudelijke artikelen (zeep, olie, suiker, deze is er in 2015 bij gekomen)

 

De conclusie is dat de komende jaren er een aantal zaken moeten veranderen als de dromen van de leden moeten uitkomen :

 • Meer leden werven
 • Meer kapitaal verwerven
 • Andere bedrijven toevoegen
 • Er moet kapitaal worden gereserveerd voor investeringen
 • Een nieuw secretariaat vormen

Hierna volgde een spel waarin de deelnemers zelf kunnen oefenen met de verschillende rollen binnen de coöperatie en hieruit kwamen weer veel lessen. Ook werd de huidige structuur van de coöperatie bekeken en bekritiseerd. Kritiekpunt is dat de afdeling die de trainingen verzorgde er niet meer is, waardoor nieuwe leden en nieuwe kaderleden geen trainingen meer krijgen. Een ander punt is dat de voorzitter verschillende rollen heeft waardoor ze soms als leidinggevende van de coördinator moet functioneren en soms als degene die leiding krijgt. Dit is een vreemde situatie. Ook werd benadrukt dat de verschillende besturen een werkplan moeten maken en deze elk jaar detailleren.

In deze training werd besloten, dat in Januari 2017 er een vergadering wordt gehouden waarin een strategisch plan voor 3 jaar wordt gemaakt.

 

Totaal kostten deze trainingen €1502,32. Sosoi heeft hier €877,50 van betaald. De rest is betaald door de coöperatie zelf.